การชำระเงิน และ ชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี บจก. วิน อิท กรุ๊ป

หมายเลข บัญชี บจก. วิน อิท กรุ๊ป

ธนาคารสกิกรไทย หมายเลขบัญชี Win IT Group

ธนาคาร  :  กสิกรไทย

ชื่อบัญชี  :  บจก. วิน อิท กรุ๊ป

หมายเลขบัญชี  :  184-108-3810

สาขา  :  สมุทรสาคร

การชำระโดย เช็ค

กรณี ชำระโดยเช็ค ให้สั่งจ่าย ในนาม –

” บจก.วิน อิท กรุ๊ป “ และขีดคร่อม ” หรือผู้ถือ ”  เท่านั้น

ชื่อ ที่อยู่ และ เลขผู้เสียภาษี บจก.วิน อิท กรุ๊ป

 

 

บจก. วิน อิท กรุ๊ป

ที่อยู่  :  57/45 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

เลขผู้เสียภาษี  :  0745558002291